Habarlar

 • Pressor rulonynyň gurluşy we sargy prosesi bilen baglanyşykly soraglary çözmek

  Pressor rulonynyň gurluşy we sargy prosesi bilen baglanyşykly soraglary çözmek

  Abstrakt: Bobin transformatoryň ýüregi we transformatoryň öwrülişiginiň, geçirişiniň we paýlanyşynyň merkezidir.Transformatoryň uzak möhletli ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin, transformatoryň rulony üçin aşakdaky esasy talaplar üpjün edilmelidir: a.Elektrik togy ...
  Koprak oka
 • Çalmers uniwersiteti 500kW simsiz zarýad beriş tehnologiýasyny görkezýär

  Çalmers uniwersiteti 500kW simsiz zarýad beriş tehnologiýasyny görkezýär

  Baýden-Harris administrasiýasy 2,5 milliard dollarlyk elektrik ulagy üçin zarýad beriş infrastruktura meýilnamasynyň birinji tapgyryny tabşyrýar ahuta ştatynda gar ýagmagy ýazga alyň - ekiz dwigateli Tesla Model 3-de has köp gyş başdan geçirmeleri (+ FSD beta täzelenmesi) ahuta ştatynda gar ýagmagyny ýazyň - ekiz dwigatelimde has köp gyş başdan geçirmeleri Te ...
  Koprak oka
 • Bobinleriň garalmagynyň sebäpleri näme?

  Bobinleriň garalmagynyň sebäpleri näme?

  Siaobian, şu gün rulonyň garalmagy meselesine düşünmek üçin, elbetde, durmuşda adamlar köplenç rulonyň garalmagy meselesine duş gelýärler, köp adamlar bu hadysanyň nämedigini bilenoklar, aşakda serediň: Birinjiden, mis sim bilen örtmek prosesi Mis simleri örtmek demir heýi aňladýar ...
  Koprak oka
 • Huaying toparynyň ýyllyk ýygnak dabarasy |Geljegi döretmek üçin bilelikde işlemek

  Huaying toparynyň ýyllyk ýygnak dabarasy |Geljegi döretmek üçin bilelikde işlemek

  Täze syýahat · täze böküş Geçen ýylda elleşeliň Geliň Bu gün bilelikde geçdik Geçmişi jemläň we geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýarys Her ýygnak durmuşda gymmatly bolar oryat ýyl-ýyldan meňzeýär, adamlar ýyl-ýyldan tapawutlanýar Ajaýyp ýyllyk banket Ajaýyp paýlaşyldy ...
  Koprak oka
 • Gara rulonyň sebäpleri näme?

  Gara rulonyň sebäpleri näme?

  Häzirki wagtda Siaobian we rulonyň garalmagy meselesi barada hemmeler bilýär.Elbetde, adamlar durmuşda rulonyň garalmagy meselesine köplenç duş gelýärler.Köp adamlar bu hadysanyň näme üçin bolandygyny bilenoklar.Aşak serediň: 1 、 Mis simleri birikdirmek prosesi Mis simleri dakmak ...
  Koprak oka
 • Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd.

  Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd.

  Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd. 2012-nji ýylyň aprelinde döredildi. Şu wagta çenli 10 ýyldan gowrak wagt bäri döredilip, milli ýokary tehnologiýaly we täze izolirlenen sim seriýaly önümleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. ýörite hünär kärhanalary, ...
  Koprak oka
 • Huaying-Youba markasy bilen tanyşlyk

  Huaying-Youba markasy bilen tanyşlyk

  Huaying-Youba, Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd.-iň çäginde Hytaýda esaslandyrylan we esasan Youba markasynyň izolýasiýa simini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan senagat derejeli izolýasiýa sim markasy.Huaying-Youba 2016-njy ýylda esaslandyryldy. Marka önümlerine şular girýär: ...
  Koprak oka
 • Adaty öz-özüne ýelmeýän rulon we tertipsiz öz-özüne ýelmeýän rulon

  Adaty öz-özüne ýelmeýän rulon we tertipsiz öz-özüne ýelmeýän rulon

  Tor aragatnaşygy, sarp ediş elektronikasy, 5G enjamlary, fotowoltaik enjamlar, täze energiýa meýdanlary, öz-özüne ýelmeýän rulon bazaryndaky islegiň ýokary önüm zynjyrynyň ýokarlanmagy sebäpli içerki ykdysadyýetiň çalt ösmegi bilen bu pudaklar.Her teňňäniň iki tarapy bar.Nazary taýdan uly bellik ...
  Koprak oka
 • Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Bu gün üç gatly izolýasiýa bilen emal simiň arasyndaky tapawudy ara alyp maslahatlaşarys.Bu iki sim izolýasiýa sim pudagynda iň esasy we giňden ulanylýar.Üç gatly izolýasiýa simleri we emal simleri bilen tanyşalyň ...
  Koprak oka
 • Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa siminiň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Teflon izolýasiýa sim, floroplastiki izolýasiýa diýlip atlandyrylýan we metal geçirijiler bilen örtülen floroplastiki (ETFE) izolirlenen simleri aňladýar.ETFE gowy gaýtadan işlemek we galyplamak, deňagramly fiziki häsiýetler, gowy mehaniki berklik, ...
  Koprak oka
 • Highokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji näme

  Highokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji näme

  Temperatureokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ýokary temperatura izolýasiýa simidir.Daş görnüşi ýokary temperatura izolýasiýa lentasyndan ýasaldy.Sim ýadrosy köp sanly emal mis simlerden ýasalýar.Näme üçin d ...
  Koprak oka