Pressor rulonynyň gurluşy we sargy prosesi bilen baglanyşykly soraglary çözmek

Abstrakt: Bobin transformatoryň ýüregi we transformatoryň öwrülişiginiň, geçirişiniň we paýlanyşynyň merkezidir.Transformatoryň uzak möhletli ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin, transformatoryň rulony üçin aşakdaky esasy talaplar üpjün edilmelidir:

a.Elektrik güýji.Transformatorlaryň uzak möhletli işleýşinde olaryň izolýasiýasy (iň möhümi rulonyň izolýasiýasy) aşakdaky dört wolta ygtybarly çydamly bolmaly, ýagny ýyldyrym impulsynyň aşa wolt, işleýiş impulsynyň aşa wolt, wagtlaýyn aşa wolt we uzak möhletli işlemegi naprýa .eniýe.Işleýän artykmaç woltlar we wagtlaýyn artykmaç woltlar köpçülikleýin içerki woltlar diýilýär.

b.Atylylyga garşylyk.Bobanyň ýylylyga garşylyk güýji iki tarapy öz içine alýar: Birinjiden, transformatoryň uzak möhletli işleýän tokynyň täsiri bilen, rulon izolýasiýasynyň hyzmat ediş möhleti transformatoryň hyzmat möhletine deň bolar.Ikinjiden, transformatoryň işleýiş şertlerinde, gysga utgaşma birden ýüze çykanda, rulon gysga utgaşdyryjy tokdan emele gelen ýylylyga zeper ýetirmezden çydamly bolmalydyr.

c.Mehaniki güýç.Bobin, gysga utgaşma duýdansyz gysga utgaşma ýagdaýynda zeper ýetmezden gysga utgaşdyryjy tokdan emele gelen elektromotiw güýje garşy durmagy başarmalydyr.

 https://www.zghyyb.com/teflon-insulated-wire/

1. Transformator rulonynyň gurluşy

1.1.Gatlak rulonynyň esasy gurluşy.Lamellar rulonynyň her gatlagy turba ýaly bolup, yzygiderli aýlanýar.Köp gatlaklar konsentriki taýdan düzülen şeýle gatlaklaryň köpüsinden durýar we interýer simleri adatça yzygiderli dolandyrylýar.Iki gatly we köp gatlakly rulonlaryň ýönekeý gurluşy bar.

35 kW we ondan aşakdaky kiçi we orta göwrümli nebit çümdüriji transformatorlarda köplenç ulanylýan ýokary önümçilik netijeliligi.Iki gatly we dört gatly rulonlar, adatça, 400V pes woltly rulonlar hökmünde ulanylýar we köp gatly rulonlar, adatça 3kV we ondan ýokary pes woltly ýa-da ýokary woltly rulonlar hökmünde ulanylýar.

1.2.Pirog rulonly pancake rulonlarynyň esasy gurluşy, adatça tekiz simler bilen ýaralanýar we çyzyk segmentleri tort ýalydyr.Heatylylygyň ýaýramagy we ýokary mehaniki güýji bar, şonuň üçin köp sanly amaly bar.

Pirog rulonlary dürli üznüksiz, gysylan, içerde goralýan, spiral we ş.m.Specialörite transformatorlarda ulanylýan interlaced we “8 ″ rulonlar hem pirog görnüşidir.Köplenç ulanylýan pirog rulonlarynyň esasy gurluşy gysgaça aşakdaky ýaly bölünýär:

1.2.1.Üznüksiz rulonyň üznüksiz rulon segmentleriniň sany takmynan 30 ~ 140 segment bolup, köplenç hatda (ahyrky rozetka) ýa-da 4-e köpelýär (rulonyň birinji we soňky uçlarynyň şol bir wagtda çekilmegini üpjün etmek üçin) rulonyň daşynda ýa-da içinde wagt.Daşarky rulonyň öwrümleriniň sany bitewi bolup biler, içki rulonyň öwrümleriniň sany adatça fraksiýa öwrümleriniň sanydyr we rulonyň kranlary ýa-da zerur bolanda kranlary bolup biler.

1.2.2.Zynjyrly rulolar.Köplenç ulanylýan goşa rulon, goşa tort torty diýlip atlandyrylýan goşa torty, birleşdiriji bölüm hökmünde ulanmakdyr.Gurluşyň içindäki ýag geçelgesine daşarky ýag geçelgesi, bölümleriň arasyndaky ýag kanalyna içki ýag geçişi diýilýär.Bölümiň iki bölegi hatda sanly tegelekler bolup, hatda sanly baglanyşyk diýilýär.Simpleönekeý tegelek diýlip atlandyrylýan geň aýlawlar.Birinji segment (ters segment) goşa segment, ikinjisi (polo positiveitel segment) goşa segment diýilýär, goşa segment diýilýär.Birinji abzas ýeke, ikinji abzas goşa we goşa dyrnagy aňladýar.Bütin rulon doly tanglar diýlip atlandyrylýan böleklerden durýar.Bütin rulonyň ujunda (ýa-da iki ujunda) diňe bir gysylan birlik bar, galanlary bolsa üznüksiz dowamlylyk diýlip atlandyrylýan üznüksiz çyzyk segmentleri.

1.2.3 、 Içki ekran üznüksiz rulon.Içki goralýan üznüksiz görnüş, üznüksiz çyzyk segmentine uzynlyk kuwwatyny ýokarlandyrylan goralýan sim salmak arkaly emele gelýär, şonuň üçin oňa goýmak kondensatorynyň görnüşi hem diýilýär.Bulaşyklyga meňzeýär.Goýlan tor kabeline öwrümleriň sany zerur bolanda erkin üýtgedilip bilner.Içki galkan rulony üznüksiz görnüş bilen birmeňzeş komponentleri ulanýar.Ekranda işleýän tok ýok, şonuň üçin adatça inçe simler ulanylýar.

Işleýän tokdan geçýän geçiriji yzygiderli ýaralanýar, bu içki goralýan görnüşiň ilkinji artykmaçlygy bolan gabalan görnüş bilen deňeşdirilende köp sanly sonotrodlary azaldýar.Ekranyň simine salynýan öwrümleriň sany erkin arkaýyn düzülip bilner, şeýlelik bilen içerki gorag görnüşiniň ikinji artykmaçlygy bolan uzynlyk kuwwaty zerur bolanda sazlanyp bilner.

1.2.4.Spiral rulon spiral rulon pes woltly, ýokary tokly rulon gurluşy üçin ulanylýar we simleri parallel birikdirilýär.Allhli parallel egrem-bugram çyzyklar bir topar topar döretmek üçin bir-birine gabat gelýär we çyzyk topary bir tegelek diýlip atlandyrylýan her tegelekde bir gezek öňe gidýär.Wireshli simler bir-birine gabat gelýän sim tortlaryny emele getirmek üçin paralel ýaralanýarlar we her öwrümde öňe iteklenen iki simli tortuň simlerine goşa geliç diýilýär.Şoňa görä üç geliç, dörtburç spiral we ş.m. bar.

rulon

2. Bobanyň sargy prosesinde umumy meseleleriň derňewi.

Transformator rulonlary saralanda we izolýasiýa bölekleriniň öndürilişinde dürli hil meselesi ýüze çykar.Geçen ýylda zawodymyzda ýüze çykan hil meselelerini aşakdaky üç kategoriýa jemläp bolar.

2.1.Utgaşdyrmak we çaknyşmak meselesi.Komponentlere laýyk gelýän meseleler zawodymyzdaky transformatorlaryň önümçilik prosesinde ýygy-ýygydan ýüze çykýar we daşardan içerden, demir gurluş ussahanasyndan rulon ussahanasyna çenli öňüni alyp bolmaýar.Şeýle meseleler ýüze çykan badyna önümçilik prosesi togtadylýar, netijede hil çynlakaý ýitýär.

Mysal üçin: 1TT.710.Gazanyň açylyşy 21 mm, diregiň ini 20 mm bolmaly.Suratda görkezilen çyzgy giňligi 27 mm.Şeýle problemalara jogap hökmünde awtor, çaknyşyk görnüşindäki hil meselelerini azaltmak üçin aşakdaky taraplary görmelidigine ynanýar.

a.Dizaýn edeniňizde, dizaýn wagtynda gözden geçirmegi ýeňilleşdirmek üçin dizaýn komponenti bilen baglanyşykly umumy bölekleriň ýerleşişini öňünden görüp bilersiňiz.

b.Oilag çüýşesi, burç halkasy, gazyk we beýleki esbaplar üçin dizaýn barlanylanda mukdar seresaplylyk bilen barlanmalydyr we garnituralar üçin dogry uniwersal bölekler saýlanmalydyr.

c.Maşynyň kellesini we goldaýan böleklerini gözden geçiriň.

d.Adaty meseleleriň hiline gözegçilik tablisasyny täzeläň, elementi dizaýn ediň, barlaň we barlaň we toparyň içerki hil gözegçilik tablisasynyň barlagyny ýokarlandyryň.

e.Topardaky bölek gabat gelýän tablisany täzeläň, dizaýn ediň, bölek bilen gabat gelýän tablisany üns bilen dolduryň we barlaň.

2.2.Hasaplama säwligi meselesi.Hasaplama ýalňyşlyklary dizaýnerleriň goýberýän iň erbet ýalňyşlyklarydyr.Bu ýüze çyksa, diňe bir transformatoryň önümçilik prosesine päsgel bermän, eýsem komponentleriň gaýtadan işlenmegine hem uly ýitgiler getirer.

Mysal: Bu önümiň naprýa .eniýäni sazlaýjy rulony TT.710.30331 ýygnanda, karton turbasynyň basyşyny kadalaşdyrýan basyşyň talap edilýän bahadan 20 mm ýokarydygy anyklandy.Şeýle problemalara jogap hökmünde çaknyşyk görnüşindäki hil meseleleriniň ýüze çykma ähtimallygyny azaltmak üçin aşakdaky çäreleriň görülmelidigi aýdylýar.

a.Bölekleri proporsional çyzyň, ölçäp bolýan bolsa, el bilen hasaplamazlyga synanyşyň.b.Ululygyny hasaplamak üçin widjet hasaplaýyş programmasyny ýazyň.c.Localerli adaty diagrammalary we adaty K tablisalary tertipläň we dizaýnda saýlanan ulanyş gollanmasyny düzüň.

2.3.Annotasiýa meselelerini çyzmak.Annotasiýa meselesi 2014-nji ýylda hil meseleleriniň ep-esli bölegini emele getirdi. Şeýle meseleler dizaýnerleriň ideginiň ýoklugy sebäpli ýüze çykýar we netijeleri käwagt gaty agyr bolýar.Käbir bölekler, çynlakaý netijeler bilen bellik meselesi sebäpli täzeden düzüldi.

Mysal: 710.30316 Bölüm Bu önüm öndürilende, ýokary woltly rulonyň ýokarky we aşaky elektrostatik plastinka çyzgylarynyň statik däl plastinkany görkezendigi anyklandy.

Fiziki elektrostatik plastinkada operatoryň tassyklamazdan indiki prosese geçmeginiň öňüni alýan päsgelçilik gatlagy bar.Şeýle problemalara jogap hökmünde awtor, çaknyşyk görnüşindäki hil meselelerini azaltmak üçin aşakdaky taraplary görmelidigine ynanýar.

Çyzgy ölçeg aýratynlyklaryny düzüň (meselem, bölek, çukur, deşik we ş.m. bölekleriň tertibi boýunça bellik etmek), çyzgydaky artykmaç ölçegleri ýok ediň we ölçegli doldurma barlag ýazgylaryny düzüň (gaýtadan işlemegiň tertibine laýyklykda).

b.Dizaýn we gözden geçiriş işinde, çyzgyda çyzylan mazmunyň düşündirişiň mazmunyna laýykdygyny we ölçegli maglumatlaryň doly beýan edilmegini üpjün etmek üçin bölekleriň her toparynyň ölçeglerini üns bilen barlaň.

c.Çyzgy düşündiriş meselesini gözegçilik üçin hil gözegçilik tablisasyna goşuň.

d.Standartlaşdyrma derejesini ýokarlandyryň we dizaýn ýalňyşlyklary, çyzgy bellikleri we beýleki meseleler sebäpli ýüze çykan ýalňyşlyklary azaldyň.Aboveokardaky, transformatorlaryň 2 ýyldan gowrak içerki dizaýnynda rulon çyzgylarynyň dizaýnyna düşünişim.


Iş wagty: Apr-08-2023