Highokary induksion takyklygy, öz-özüne ýelmeýän howa ýadrosy, ýokary işleýiş güýji bilen öz-özüne ýelmeýän rulon

Gysga düşündiriş:

Öz-özüne ýelmeýän rulon, esasan, öz-özüne ýelmeýän izolýasiýa siminden ýasalýar, ýyladyşdan ýa-da çözüji bejeriş önüminden soň emele gelip bilýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Öz-özüne ýelmeýän rulonlaryň ulanylyş meýdanlary

• Öz-özüne ýelmeýän rulon, rulonyň emele geliş prosesini ýönekeýleşdirip, iş netijeliligini ýokarlandyryp, energiýany tygşytlap we daşky gurşawyň hapalanmagyny gowulaşdyryp biler.Üç gatly izolýasiýa sim, senagat önümçiligine amatly bolup, möhüm sosial we ykdysady peýdalary getirýär, şonuň üçin ol bazar tarapyndan gowy görülýär we çylşyrymly şekilli ýa-da skeletsiz, güýçli elektrik üpjünçiligi bolmadyk dürli elektromagnit rulonlary öndürmekde giňden ulanylýar. , simsiz zarýad beriş moduly, elektrik diş çotgasy, düwme batareýasy, 5G enjamlary, fotoelektrik enjamlary, täze energiýa meýdançasy Umumy re modeim süzgüji, köp ýygylykly transformator, impedans transformatory, deňagramly we deňagramsyz öwrüji transformator, elektron enjamlaryň EMI ses basyşy, şahsy kompýuteriň USB seti we periferiýa enjamlary, LCD paneli, pes woltly diferensial signal, awtoulagyň uzakdan dolandyryş açary we ş.m.

Huaying elektron önümçilik rulonynyň artykmaçlyklary

• Hytaýda uly izolýasiýa sim öndürijisi hökmünde Huaying Electronics, izolýasiýa simleri pudagynda ençeme ýyl bäri işleýär.Baý tejribe we köp sanly tehniki patent bar.Öz-özüne ýelmeýän rulonlaryň meýdany giňeldilende, diňe rulon öndürýän beýleki kärhanalaryň deňeşdirip bilmejek artykmaçlyklary bar.Önümleri durnukly we ygtybarly hil bilen üpjün etmekden başga-da, “Huaying Electronics” satuwdan soňky ajaýyp hyzmatyna eýe bolup, önümi ösdürmegiň täze tapgyrynda tehniki goldaw berip biler we has bäsdeşlikli önümleri dizaýn etmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edip biler.

Huaying elektron rulonynyň önüm klassifikasiýasy

• Dürli görnüşli materiallara görä, “Huaying Electronics” -iň öz-özüne ýelmeýän rulonlaryny PET öz-özüne ýelmeýän rulonlara, Teflon öz-özüne ýelmeýän rulonlara, emal sim bilen öz-özüne ýelmeýän rulonlara, ýüpek bilen örtülen simiň öz-özüne ýelmeýän rulonlaryna, ýokary - temperatura filmi örtülen simiň öz-özüne ýelmeýän rulonlary we ş.m.Dürli temperatura garşylyk derejelerine görä 130 ° öz-özüne ýelmeýän rulon, 155 ° öz-özüne ýelmeýän rulon we 180 ° öz-özüne ýelmeýän rulon bölünip bilner;Dörediş şertlerine görä, termiki birleşme rulonyna we çözüji birleşme rulonyna bölünip bilner;Görnüşine görä, ony tegelek rulon, elliptik rulon, gönüburçly rulon we beýleki ýöriteleşdirilen şekillere bölmek mümkin;Mukdaryna görä, ony ýeke tort we yzygiderli köp tortlara bölmek mümkin.
• Dürli sim görnüşindäki rulonlar bu simiň fiziki we elektrik aýratynlyklaryny ajaýyp miras alýar we ýöriteleşdirilen sargy önümçiligi miniatýurizasiýa we awtomatlaşdyrmak üçin amatly şertleri üpjün edýär.
• productshli önümler, önümiň hiliniň müşderiniň talaplaryna garşylyk derejelerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal doly fiziki we elektrik synaglaryndan geçer;Dörediş şertlerine görä, termiki birleşme rulonyna we çözüji birleşme rulonyna bölünip bilner;Görnüşine görä, ony tegelek rulon, elliptik rulon, gönüburçly rulon we beýleki ýöriteleşdirilen şekillere bölmek mümkin;Mukdaryna görä, ony ýeke tort we yzygiderli köp tortlara bölmek mümkin.

• Dürli sim görnüşindäki rulonlar bu simiň fiziki we elektrik aýratynlyklaryny ajaýyp miras alýar we ýöriteleşdirilen sargy önümçiligi miniatýurizasiýa we awtomatlaşdyrmak üçin amatly şertleri üpjün edýär.

• productshli önümler, önümiň hiliniň müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin zawoddan çykmazdan ozal doly fiziki we elektrik synaglaryndan geçer.

mahabat (1)
mahabat (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň