Insokary izolýasiýa güýji Teflon üç gatly ýylylyga çydamly gysyş garşylyk transformatory çal öz-özüne ýelmeýän rulon simsiz zarýad beriji rulon

Gysga düşündiriş:

Öz-özüne ýelmeýän rulon, esasan, ýyladyş ýa-da çözüji bejergiden soň baglanyp we emele gelip bilýän öz-özüne ýelmeýän izolýasiýa siminden ýasalýar.Köplenç ulanylýar: ýokary kuwwatly elektrik üpjünçiligi, simsiz zarýad beriş moduly, 5G enjamlary, fotoelektrik enjamlary, täze energiýa meýdançasy, umumy re filterim süzgüji, köp ýygylykly transformator, impedans transformatory, deňagramly we deňagramsyz öwrüji transformator, şahsy kompýuteriň USB enjamy we periferiýa enjamlary, LCD panel, pes woltly diferensial signal we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Öwrümleriň takyklygy

Nädogry öwrümleriň sany elektromagnit parametrlerine täsir eder we oturdylan gurnama üçin amatly däl.Has köp öwrümli rulonlary öwrende nädogry mukdarda öwrüm etmek aňsat.Şonuň üçin köp öndürijiler bu meseläni çözmek üçin öwrüm ölçeýjisini satyn almagy ýa-da öwrümleri el bilen ölçemegi saýlarlar.7S önümçilik standartyna laýyklykda, “Huaying Electronics” awtomatiki sargy enjamyny ulanyp, ussahanany akylly-başly täzeledi

Bobanyň şekiline gözegçilik

Bobanyň görnüşi, emele gelen rulonyň ýokary hilli hilini talap edýän müşderiniň talaplaryna laýyk gelmelidir, ýogsam indiki işleýşine täsir eder.
Müşderini özleşdirmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen bolsak-da, tehniki päsgelçiliklerden hem biynjalyk bolarys.
Bazardaky gönüburçly rulolar, hakyky gönüburçluklara däl-de, gönüburçly rulonlara meňzeýän "ýumurtga rulonlary" we "gysylan gönüburçly rulonlar" ýaly gönüburçly rulonlara meňzeýär.
 
Bobin transformatoryň ýüregi we transformatoryň öwrülişiginiň, elektrik geçirijisiniň we paýlanyşynyň merkezidir.Transformatoryň uzak möhletli ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin, transformator rulony üçin aşakdaky esasy talaplar ýerine ýetirilmelidir:
a.Elektrik güýji.Transformatoryň uzak möhletli işleýşi wagtynda, onuň izolýasiýasy (rulonyň izolýasiýasy üçin Z möhümdir) aşakdaky dört görnüşli naprýa .eniýe ygtybarly çydamly bolmaly, ýagny ýyldyrym impulsynyň aşa woltly, impulsyň üstünden geçmegi; naprýa .eniýe, wagtlaýyn aşa naprýa .eniýe we uzak möhletli iş naprýa .eniýesi.Artykmaç wolt we wagtlaýyn aşa wolt kommutatoryna içerki artykmaç wolt diýilýär.
b.Malylylyk güýji.Bobanyň ýylylyga garşylyk güýji iki tarapy öz içine alýar: Birinjiden, transformatoryň uzak möhletli iş tokynyň täsiri astynda, rulon izolýasiýasynyň hyzmat möhletiniň transformatoryň hyzmat ediş möhletine deň bolmagyny üpjün ediň.Ikinjiden, transformatoryň işleýiş şertlerinde gysga zynjyr birden ýüze çykanda, rulon gysga tok togundan emele gelen ýylylyga zeper ýetirmezden çydap biler.
c.Mehaniki güýç.Bobin, gysga utgaşma ýüze çykan ýagdaýynda gysga utgaşma togundan emele gelen elektromotiw güýje garşy durup biler

das (1)
das (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň