Çekip bolýan izolýasiýa, ýokary woltly çydamlylyk, aşa galyň boýag plyonkasy, aşaga çydamly tor transformatory, poliamid emal sim aýratynlaşdyrylyp bilner

Gysga düşündiriş:

Çekip bolýan izolýasiýa, ýokary woltly çydamlylyk, aşa galyň boýag plyonkasy, aşaga çydamly tor transformatory, poliamid emal sim aýratynlaşdyrylyp bilner


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Garyndy sim näme

Izolýasiýa gatlagynyň görnüşi:göni kebşirlemek poliuretan / poliamid birleşýän emal tegelek mis sim
Atylylyga garşylyk derejesi:üç, iki, 155, 180 we 200 derejelere bölüp bolar
Boýag filminiň galyňlygy:galyňlaşdyrylan / super galyň reňkli film
Aýratynlyk aralygy:0.050mm ~ 0.600mm
Öndürijilik aýratynlyklary:Speedokary tizlikli / awtomatiki egriji maşynlarda müşderileriň talaplaryny has gowy kanagatlandyryp biler we ajaýyp eşik garşylygy we egrem-bugram ýerine ýetirijiligi bar, şonuň üçin müşderiler elektron önümlerini aýlandan soň ýokary elektrik, mehaniki, ýylylyk we himiki aýratynlyklara eýe bolup bilerler.

Haryt amaly meýdany

Bu önüm giňden ulanylýar:
Tor transformatory / Ethernet süzgüji
Giň zolakly önümler (xDSL transformatorlary, wyklýuçateller, marşrutizatorlar)
Baglaýjy
10G tor transformatory / süzgüji

Esasy aýratynlyklary

Insokary izolýasiýa bölüniş naprýa; eniýesi: > 6KV;
Ajaýyp lehimleme öndürijiligi: 390 ℃, 2s;
Softokary ýumşadyjy garşylyk temperaturasy: 250 ℃, 2 minut döwülmez;
Yzygiderli lehimli peçiň üstünde (iň ýokary temperatura 260 ℃), reňk plyonkasy ýarylmaýar;
Özbaşdak düzülen reňkler: tebigy reňk (N) / gyzyl (R) / ýaşyl (G) / gök (B);
Netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary tizlikli awtomatiki sargy enjamy üçin amatly

Emal sim, geçiriji we izolýasiýa gatlagyndan durýar.Arealaňaç sim dykylýar we ýumşadylýar, soňra boýalýar we köp gezek bişirilýär.Emal sim, transformatorlar, hereketlendirijiler, hereketlendirijiler, elektrik enjamlary, balastlar, induksion rulonlary, degaus rulonlary, ses rulonlary, mikrotolkunly peç rulonlary, elektrik janköýerleri, gurallar we ş.m. üçin ulanylyp bilner;Dürli boýaglaryň aşakdaky ýaly ulanylyşy bar:
1. dinönekeý emel sim, esasan, adaty hereketlendirijiniň, elektrik enjamynyň, guralyň, transformatoryň we poliester emal sim we üýtgedilen poliester emal sim ýaly beýleki iş ýerleriniň egrilen simleri üçin ulanylýar.
2. atylylyga çydamly emal sim, esasan, motorda, elektrik enjamynda, guralda, transformatorda we 180 ℃ ýa-da ondan ýokary işleýän beýleki iş ýerlerinde poliesterimid emal sim, polimid emal sim, poliester emal sim, poliesterimid ýa-da poliamid imide ulanylýar. birleşdirilen emal sim.
3. specialörite maksatlar üçin emal simler, belli bir hil aýratynlyklary bolan we poliuretan emal simler we öz-özüne ýelmeýän emal simler ýaly belli ýagdaýlarda ulanylýan sargy simlerine degişlidir.

dasd1
dasd2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň