Tor transformatory Göni kebşirleýiş poliuretan 180 derejeli göni kebşirleme FIW emal simli elektrik transformatory düzülip bilner

Gysga düşündiriş:

Tor transformatory Göni kebşirleýiş poliuretan 180 derejeli göni kebşirleme FIW emal simli elektrik transformatory düzülip bilner

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

FIW çyzyk önümleriniň aýratynlyklary

Izolýasiýa gatlagynyň görnüşi:göni kebşirlemek poliuretan izolýasiýa sim;
Atylylyga garşylyk derejesi:180-nji synp (155-nji we 130-njy synplar hem müşderileriň talaplaryna görä saýlanyp bilner)
Aýratynlyk aralygy:0.050mm ~ 0.600mm
Filmiň galyňlygy:müşderiniň basyşa garşylyk talaplaryna laýyklykda dürli film galyňlygy derejeleri düzülýär: FIW3 ~ FIW9
Reňk sazlamasy:6 reňkde
Öz-özüne ýelmeýän gatlakly FIW simleri ýasalyp bilner we FIW simleri köp zolakly we iki sany paralel sim ýaly hasam işlenip bilner.
Naprýatageeniýe derejesine çydamly:15KV-den ýokary bölek naprýa .eniýesi: 6000V / 1min bolýar
Göni satuw:gönüden-göni lehimlenip bilner we lehimleme wagty gysga.3-4S üçin 390 at lehimlenenden soň arka aralygy ≤ 1,00 mm,
Transformator ýasamak üçin gyrymsylyk gerek däl;
Ajaýyp aşgazana garşylygy we film çeýeligi bilen ýokary tizlikli awtomatiki sargy maşynynyň işlemegi üçin amatly we gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrýar
Egriji rulon miniatýurlaşdyrylan we inçe

Ajaýyp konsentrasiýa

das

(Bölünmek üçin aşakdaky suratda görkezilişi ýaly 3 ~ 125px mis simini kesiň we metalografiki mikroskop bilen ölçäň (200X).)

Haryt amaly meýdany

I synp: tor transformatory

Esasan ulanylýar: akylly hasaplaýjylar, ýyldyrymdan goraýan önümler, açyk simsiz geçiriş kameralary, pilotsyz howa ulaglary we harby önümler ýaly ýokary talaplary bolan tor transformatorlary.

Önüm gurluşynyň bu görnüşi, esasan, belli bir mukdarda bölüm bilen bükülen, belli bir öwrümlere görä magnit halkasyna ýüplenen we ahyrsoňy rezine ýygnanan dört reňkden ybaratdyr (umuman altyn, gyzyl, gök, ýaşyl). gabyk

II synp: güýç transformatory

Esasan ykjam telefon güýçlendirijisi (aşakdaky suratda görkezilişi ýaly), elektrik üpjünçiligi (aşakdaky suratda görkezilişi ýaly) we beýleki transformatorlar ýaly bar bolan üç gat izolýasiýa simini çalyşmak üçin ulanylýar.

Bu önümler, esasan, adaty izolýasiýa simleri bilen ýaralanan transformatorlaryň ýerine skeletde ýaralanan ýeke ýa-da goşa simlerdir.Ordinaryönekeý simleriň çydamly naprýa .eniýesi önümiň talaplaryna laýyk gelmeýändigi sebäpli, şeýle transformatorlar köplenç izolýasiýa ýelimi ýa-da izolýasiýa lentasy bilen guýulýar we ýaralanýar.FIW simlerini ulanmak önümçilik işini ýönekeýleşdirip, netijeliligi ýokarlandyryp we çykdajylary azaldyp biler

dsads
sa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň