Temperatureokary temperatura çydamly, ýokary güýçli ses rulony, öz-özüne ýelmeýän emal sim, doly spesifikasiýa we 180 voltage naprýa ratingeniýe derejesine çydamly

Gysga düşündiriş:

Temperatureokary temperatura çydamly, ýokary güýçli ses rulony, öz-özüne ýelmeýän emal sim, doly spesifikasiýa we 180 voltage naprýa ratingeniýe derejesine çydamly


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Öz-özüne ýelmeýän emal simleriň klassifikasiýasy

Termoplastika:1. Solvent görnüşi 2. Gyzgyn howa görnüşi 3. Energiýa görnüşi
termosetting
Epoksi görnüşi
1. Müşderi emal simleri B derejesi hökmünde ulanmaly bolanda, F derejeli önümleri hödürleýäris we B synpyň talaplaryna laýyk gelýäris.
2. Emal simleriň reňki arassa mis bolanda, reňk kesgitlemesi talap edilmeýär.
3. Geçirijiniň materialy arassa mis bolanda, hiç hili şahsyýet galdyrylmaýar.
4. Umumy model: QAN, QZN, PE, EI, AIW

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. UEW reňklenip bilner, adatça gyzyl, ýaşyl, gök we gara
2. atingyladyş temperaturasy: emal sim synagy üçin maslahat berilýän temperatura.Sarma prosesinde, spesifikasiýa ≤ 0.050mm bolanda, ok guralynyň temperaturasy 170-210 and, spesifikasiýa > 0.050mm bolanda, ok guralynyň temperaturasy 190-260 is;
3. SV görnüşli önümler ilki çözüji bilen gaýtadan işlenýär we soňra 200 at-da azyndan 30 minut peçde bişirilýär;
4. oc ocygnamak üçin artykmaç teklip, coll Toplanmak üçin ikinji teklip.

düşündir

1. Salgylanma standartlary: IEC60317, JIS C 3202, NEMA we ş.m.
2. Sanawda görkezen zatlarymyz, müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülip bilinýän käbir adaty aýratynlyklar we parametrlerdir
Önümiň modeli: HBUEW, QAN FF (R), QAN H (C) we ş.m.
Temperatura garşylyk derejesi: 155 ℃, 180 ℃
Izolýasiýa görnüşi: AIW, EIW, PEW, UEWH-T, UEW-H, UEW-F
Haryt amaly: bank kartoçkasy, şahsyýetnama, titremäniň hereketlendirijisi, çyzykly motor, vcm, motor üçin içi boş rulon, simsiz zarýad beriji rulon, kabul ediji, ýokary çykaryjy rulon, ýokary temperatura çydamly ses rulony, ýokary güýçli ses rulony.
Emal sim, izolýasiýa reňkini izolýasiýa örtügi hökmünde ulanýan we elektromagnit rulonlary ýellemek üçin ulanylýan elektromagnit sim diýlip hem bilinýän demir simlere degişlidir.Geçirijiden we izolýasiýa gatlagyndan ybarat egrem-bugram simleriň esasy görnüşidir.Arealaňaç sim dykylýar we ýumşadylýar, soňra boýalýar we köp gezek bişirilýär.Şeýle-de bolsa, adaty talaplara we müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän önümleri öndürmek aňsat däl.Oňa çig malyň hili, iş parametrleri, önümçilik enjamlary, daşky gurşaw we beýleki faktorlar täsir edýär.Şonuň üçin dürli emal simleriň hil aýratynlyklary dürli-dürli, ýöne olaryň dört esasy aýratynlygy bar: mehaniki, himiki, elektrik we ýylylyk aýratynlyklary

guige (1)
guige (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň