Optiki saklaýyş ýokary temperatura çydamly öwrümli inedördül izolýasiýa geçiriji ýokary güýçli köp ýadroly emal sim

Gysga düşündiriş:

Temperatureokary temperatura dykylan kwadrat geçiriji näme high temperatureokary temperaturaly gysylan kwadrat geçiriji, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ýokary temperatura izolýasiýa simidir.Daş görnüşi ýokary temperatura izolýasiýa lentasyndan ýasaldy.Sim ýadrosy köp sanly emal mis simlerden ýasalýar.Näme üçin muny kwadrat basmak görnüşinde saýlaýarys?Izolirlenen simiň işlän wagty köp ýylylyk öndürjekdigini bilýäris, bu bolsa Q bahasy diýilýär.Şol sebäpli ýylylygy ýaýratmak we dizaýn wagtynda onuň üst meýdanyny köpeltmek üçin elimizden gelenini etmeli


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Amal ukyby

Önümçilik aralygy:0.10 * 50p ~ 0.10 * 2000P, 0.05 * 50P ~ 0.05 * 3000P
Tamamlanan daşky diametri:0,1 ~ 8mm (ini we galyňlygy müşderiniň talaplaryna görä sazlanyp bilner)
Izolýasiýa güýji:4KV / 5MA

Haryt aýratynlyklary

1. Bobanyň ýerini doly derejä çykaryň we ýokary tok ýüküniň islegine has laýyk gelýän elektron önümleriň gyzmagy üçin has köp tok geçiriň.
2. Şol bir kesiş meýdanynda inedördül sim, tegelek simden has uly meýdany eýeleýär, bu deriniň täsirini ep-esli gowulandyrýar, ýokary ýygylykly tok ýitgisini azaldýar we ýylylygyň ýaýramagynyň gowy ýerine ýetirýär.
3. Şol şertlerde şekil çyzygy tegelek çyzykdan has az ýer tutýar we önümçiligiň göwrümini kiçeldýär.

Önümiň artykmaçlyklary

1. Kwadrat çyzygyň ululygy has takyk
2. Radiasiýa garşylygy, gowy temperatura garşylygy, 220-e çenli temperatura synpy.
3. Dürli spesifikasiýalarda öz-özüne ýelmeýän, çyzykly tort önümlerini öndürip biler.
4. atylylyga garşylyk temperaturasy we naprýa: eniýe: 180 ℃ (H synpy)
5. Ownuk ululyk, uly güýç, inçe galyňlyk ýa-da ýokary temperatura garşylyk

Maksat

Zarýad beriş postlary, optiki ammar, awtoulag elektronikasy, ýörite lukmançylyk gurallary we beýleki önümler üçin transformatorlara degişlidir
Önümiň deslapky reňki, müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner

Huaying-Youba, Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd.-iň çäginde Hytaýda esaslandyrylan we esasan Youba markasynyň izolýasiýa simini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan senagat derejeli izolýasiýa sim markasy.

Huaying-Youba 2016-njy ýylda esaslandyryldy. Marka önümlerine şular girýär: üç gatly izolirlenen sim, Teflon izolirlenen sim, örtülen izolýasiýa sim, öz-özüni baglaýan sim / sim torty, pes ýitgili izolýasiýa sim öz-özüne ýelmeýän sim, ýokary temperaturaly gysylan kwadrat sim we önümi öndürmek, öndürmek we satmak ýaly beýleki tapgyrlar.Önümleriň doly toplumyny öz içine alýan esasy tehnologiýa we mümkinçilikler bilen Huaying-Youba, magnit komponentleri pudagy üçin ýokary hilli we howpsuzlygy üpjün etmegi maksat edinýär.

asdfg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň