Pes ýitgi öz-özüne ýelmeýän göni kebşirlenen izolirlenen simli simsiz zarýad beriji izolýasiýa sim

Gysga düşündiriş:

Berkidilen sim, gysylan simiň okunyň töwereginde gysylan ýeke simiň birmeňzeş burç tizliginiň aýlanmagy we gysylan simiň birmeňzeş öňe hereketi bilen amala aşyrylýar.Mis we alýumin simleri köplenç ulanylýar.Mis we alýumin simleri dürli spesifikasiýa, simler we kabelleriň görnüşleri we görnüşleri bolan sim ýadrolaryna öwrüp bolýar.Workingokary iş ýygylygy we deriniň aşa köp täsiri we bir simli simiň ýakynlygy ýitirilen ýagdaýlar üçin amatlydyr.Berkidilen simiň ulanylmagy iş temperaturasyny peseldip biler.Birmeňzeş kesiş meýdany bolan ýeke simli sim bilen deňeşdirilende, gysylan sim has ýokary mehaniki häsiýete we çeýelige eýe


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Set gurluşy

Dürli simleriň ulanylyşy, material, gurluş, ýumşak we gaty we daşky görnüşi boýunça meňzeşlikleri we tapawutlary bar (2-1-nji tablisa serediň).Arealaňaç simleri üstünden gysylan simlere, çeýe simli simlere we ýörite gysylan simlere bölmek mümkin.Berkidilen ýadro tegelek ýadro we profilli ýadrolara bölünip bilner

Konsentrik gatlagyň gysylmagy Bu gysylan simleriň esasy gurluşy. Zolakly simleri emele getirýän ýeke simler, gysylan sim gatlagynyň merkezine gatlak boýunça tertipli we ýanaşyk bükülen gatlaklar ters tarapa bükülýär.Berkidilen simiň merkezi bir simden ýa-da birnäçe simden ybarat bolup biler.Z adatça bir tegelek simdir.Durnukly gurluşyň, geometrik ölçegleriň aňsat beýan edilmeginiň we pes material ulanylyş koeffisiýentiniň artykmaçlyklaryna eýe bolan konsentrik gatlagyň süýümi adaty süýüm hökmünde hem bellidir.

Setiri emele getirýän ýeke simler hem simiň ortasynda bükülen hem bolsa, her simiň öwrümli ugry birmeňzeş, şonuň üçin gatlaklary bölmek kyn we ýekeje simler tertipli däl.Bu gurluş köplenç köp sanly simli inçe ýeke simleriň gysylmagy üçin ulanylýar.Bukjanyň gysylmagy arkaly ýasalýan sim diýilýär.Dyzma dykylmak ýa-da tertipsiz ýaýlamak hem diýilýär.Onuň artykmaçlyklary gowy çeýeligi, ýokary materialdan peýdalanmak koeffisiýenti we kemçilikleri tertipsiz gurluş we geometrik ölçegleri aňlatmak kyn

adsfgh2
adsfgh1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň