Dürli rulon egriji simler, goşa sim, köp sim, tort ýarasy ýörite induksion, paralel emal sim, dürli aýratynlyklar

Gysga düşündiriş:

Töleg: Adaty işleýän emal maşynda operatoryň energiýasynyň we fiziki güýjüniň köp bölegi töleg böleginde sarp edilýär.Tölegli rulony çalyşmak operatora köp zähmet töleýär.Hil bogunlary we işleýiş näsazlyklary setirde bogunlara çyzylanda aňsat bolýar.Netijeli usul, uly kuwwat bilen tölemekdir.Öwezini dolmagyň açary dartgynlygy gözegçilikde saklamakdyr.Dartgynlylyk uly bolanda, diňe bir geçirijini inçe etmez, geçirijiniň ýüzüni ýagtylygyny ýitirer, emal simiň köp häsiýetine hem täsir eder.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Aýratynlyklary:Custöriteleşdirilen aýratynlyklar we izolýasiýa gatlagynyň görnüşleri we üstki gatlagy öz-özüne ýelmeýän gatlak bilen örtüp bolýar.
2. spesifikasiýa aralygy:birmeňzeş spesifikasiýa bilen bir çyzyk, ýöne dürli reňkler, dürli aýratynlyklar we dürli görnüşler (bir setir spesifikasiýa aralygy: 0.03mm-0.500mm).
3. Önümiň ulanylyşy:Esasan ýörite induktorlar, RF transformatorlary we ş.m. ýaly ýokary islegli goşa / köp simli parallel ýara önümlerinde ulanylýar;Dürli reňkli we düýbünden yzygiderli garşylyk / induksion we beýleki parametrleri bolan iki / üç / bäş rulon jemgiýetine ýa-da dürli aýratynlyklary bolan, ýöne birmeňzeş sim uzynlygy bolan iki / üç / bäş rulon jemgiýetine bölünip bilner.
4. Sxematiki diagramma aşakdaky ýaly:

gynandyryjy (1)
gynandyryjy (2)

Emal simleriň prosesi

1 off Töleg:Adaty işleýän emal maşynda operatoryň energiýasynyň we fiziki güýjüniň köp bölegi tölegli böleginde sarp edilýär.Tölegli rulony çalyşmak operatora köp zähmet töleýär.Hil bogunlary we işleýiş näsazlyklary setirde bogunlara çyzylanda aňsat bolýar.Netijeli usul, uly kuwwat bilen tölemekdir.Öwezini dolmagyň açary dartgynlygy gözegçilikde saklamakdyr.Dartgynlylyk uly bolanda, diňe bir geçirijini inçe etmez, geçirijiniň ýüzüni ýagtylygyny ýitirer, emal simiň köp häsiýetine hem täsir eder.
2 、 Uzalmak:Uzatmagyň maksady, belli bir temperaturada gyzdyrylan galybyň uzalmagy prosesinde panjaranyň üýtgemegi sebäpli gatylaşýan geçirijini, molekulýar panjara täzeden düzülenden soň prosesiň talap edýän çeýeligini dikeltmekdir.Şol bir wagtyň özünde, geçirijiniň aňsatlyk bilen boýalmagy we emal simleriň hili kepillendirilmegi üçin uzaldyş döwründe geçirijiniň üstündäki galyndy çalgy we ýag tegmilleri aýrylyp bilner.
3 、 tingiwopis:boýag, belli bir galyňlygy bilen birmeňzeş boýag gatlagyny emele getirmek üçin, metal geçirijide emal simli boýag bilen örtmekdir.
4 、 Bişirmek:Surat çekmek ýaly, çörek bişirmek hem siklikdir.Ilki bilen boýag erginindäki erginçi bugarýar, soňra film döretmek üçin bejerilýär we soňra boýag bişirilýär.Çörek bişirilende hapalaýjy maddalar emele geler, şonuň üçin peç derrew boşadylýar.Adatça katalitik ýanýan gyzgyn howa aýlanyş peçleri ulanylar.Şol bir wagtyň özünde, galyndylaryň çykarylyşynyň mukdary gaty köp ýa-da gaty az bolmaly däldir.Galyndylaryň dökülmeginde köp mukdarda ýylylyk alynjakdygy sebäpli, galyndylaryň zyňylmagy diňe bir howpsuz önümçiligi we önümiň hilini üpjün etmän, eýsem köp mukdarda ýylylygyň ýitmegine hem sebäp bolmaz.
5 ol sowatmak:Peçden çykýan emal sim ýokary temperatura, ýumşak boýag plyonkasy we pes güýji bar.Wagtynda sowadylmasa, gollanma tigirinden geçýän boýag plyonkasy zaýalanar, bu bolsa emal simiň hiline täsir eder.
6 ubaglamak:emal simleriň ýaglanmagy, almagyň berkligi bilen uly gatnaşygy bar.Emal sim üçin ulanylýan çalgy, emeli simiň ýüzüni süýşürip, simine zyýan bermezden, alynýan rulonyň güýjüne täsir etmezden we ulanyjynyň ulanylyşyna täsir etmezden başarmaly.Iň amatly ýag, emal simiň süýşmegini duýmakdyr, ýöne elinde hiç hili ýag görünmeýär.San taýdan seredeniňde, 1 ㎡ emal simiň üstünde 1 g çalgy ýagy örtülip bilner.
7 、 Sim almak:Sim almagyň maksady, emal simleri gabyň üstünde yzygiderli, berk we deň derejede örtmek.Almagyň mehanizminiň pes ses, dogry dartyş we yzygiderli sim tertibi bilen durnukly hereket etmegi talap edilýär.
Emal simleriň önümçilik prosesini jikme-jik bilenden soň, adaty talaplara laýyk emal sim öndürmek aňsat däl öýdýärsiňizmi, sebäbi çörek bişirmek ýa-da boýamak ýaly her bir ädim emal simiň hiline täsir eder we şeýle. çig mal, hil, daşky gurşaw, önümçilik enjamlary we beýleki faktorlara täsir edýär, şonuň üçin önümiň hili başgaça bolar.Dürli emeli simleriň hil aýratynlyklary we markalary dürli-dürli bolsa-da, esasan dört häsiýeti bar, ýagny mehaniki häsiýetleri, himiki aýratynlyklary, elektrik aýratynlyklary we ýylylyk aýratynlyklary.

asdfg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň