Öz-özüne ýelmeýän rulon, göwrümli öndürijini gyssagly eltip berýär

Gysga düşündiriş:

Bu önüm esasan ulanylýar: IC kartlar, kiçi elektrik enjamlary, jübi telefony simsiz zarýad berijiler, lidar, täze energiýa ulaglary, fotowoltaik energiýa saklaýyş, awtoulag zarýadlary, jübi telefony çalt zarýad bermek, awtoulag çalt zarýad bermek.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gurluşy

Aralyk geçiriji: bir ýadroly ýa-da köp zolakly emal sim we ýalaňaç mis sim.

Birinji gatlak: haýwan materialynyň ylmy ady polietilen teraftalat ýa-da etilen-tetrafluoroetilen kopolimeridir

Ikinji gatlak: öý haýwanlary ýa-da etfe

 Üçünji gatlak: öý haýwanlary ýa-da etfe

 Dördünji gatlak: öz-özüne ýelmeýän rezin

Amal

Birinji ädim, taýýar lehimli görnüşli üç gatly izolýasiýa simini ýa-da üç gatly izolýasiýa simini ýa-da Teflon izolýasiýa simini ýerleşdirmek.Ikinji ädim, egriji maşyny düzetmek we önümçilik şertleriniň dogrudygyny üpjün etmek üçin parametrleri düzmek.Üçünji ädim, aýlaw üçin akylly sargy maşynyny ulanmak.Setir, dördünji ädim ölçeg barlagy, bäşinji ädim basyş synagy, altynjy ädim agram salmak we gaplamakdyr.

Programmanyň çäkleri

Bu önüm esasan ulanylýar: IC kartlar, kiçi elektrik enjamlary, jübi telefony simsiz zarýad berijiler, lidar, täze energiýa ulaglary, fotowoltaik energiýa saklaýyş, awtoulag zarýadlary, jübi telefony çalt zarýad bermek, awtoulag çalt zarýad bermek.

ululygy

Önüm kompaniýasy aşakdaky aýratynlyklary öndürip biler:

0.05mm ýel öwüsip biler6.0mm rulon

Bu önümiň artykmaçlyklary

Bobin emele getiriş prosesini ýönekeýleşdiriň, kiçi göwrümli, netijeliligini ýokarlandyryň we senagat awtomatlaşdyryş önümçiligine amatly boluň!Çylşyrymly şekilli ýa-da skeletsiz rulon öndürmekde giňden ulanylýar.Öz-özüne ýelmeýän ýüzüň berk ýelmeşigi bar we rulony boşatmak aňsat däl.Özüniň doly önümçilik zynjyry, önümi gysga eltip bermek, ýokary hilli we irki döwürde has bäsdeş önüm öndürmek.Bir tortly köp gatly daşky sargy, bir topar köp baglanyşykly tort öndürip biler.

Öndürip bolýan şekiller

Tegelek Teflon öz-özüne ýelmeýän rulon ound Tegelek ýokary temperatura bilen örtülen öz-özüne ýelmeýän rulon k küpek örtülen öz-özüne ýelmeýän rulon nam Emalyň öz-özüne ýelmeýän rulony ect Gönüburçly Teflon öz-özüne ýelmeýän rulon ; Kwadrat Teflon öz-özüne ýelmeýän rulon ; Kwadrat ýokary temperatura örtülen öz-özüne ýelmeýän rulon parallel Paralel birikdirilen köp derejeli H derejeli ýokary temperaturaly örtükli öz-özüne ýelmeýän rulonlar ; Köp F derejeli Teflon öz-özüne ýelmeýän sim torty parallel baglanyşyk ;

bahasy

Specificörite bahasy gündelik halkara mis we alýumin bahalaryna laýyklykda kesgitlenýär, zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

asdf (1)
asdf (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň