Üç gatly izolýasiýa sim, öz-özüne ýelmeýän gyzgyn ereýän spirt

Gysga düşündiriş:

Öz-özüne ýelmeýän simiň möhüm aýratynlygy, ýokary temperaturada ýara rulonynyň ýylylyk durnuklylygydyr.Termoplastiki öz-özüne ýelmeýän gatlak has ýokary temperaturada ýumşaýar we bitewi güýjüni ýitirip başlaýar, ýöne rulony beýleki şekillere öwürmek we ýokary temperaturada gaýtadan işlemek ýaly gaýtadan işlenip bilner.Termosetting öz-özüne ýelmeýän gatlagyň has ýokary ýylylyga garşylygy bar we diňe reňk plyonkasyny ýok edýän temperatura ýetenden soň baglanyşyk güýjüni ýitirer.

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gurluşy

Aralyk geçiriji: bir ýadroly ýa-da köp zolakly emal sim we ýalaňaç mis sim.

Birinji gatlak: haýwan materialynyň ylmy ady polietilen teraftalat ýa-da etilen-tetrafluoroetilen kopolimeridir

Ikinji gatlak: öý haýwanlary ýa-da etfe

Üçünji gatlak: öý haýwanlary ýa-da etfe

Dördünji gatlak: öz-özüne ýelmeýän rezin

Amal

Birinji ädim sim, ikinji ädim reňklemek, üçünji ädim boýamak, dördünji ädim bişirmek, bäşinji ädim sowatmak, altynjy ädim öz-özüne ýelmeýän materialy gaýtadan ulanmak, ýedinji ädim ikinji sowatmak we sekizinji ädim.

Huaying-iň öz-özüne ýelmeýän gatlaklarynyň hemmesini ýyladyş bilen baglanyşdyryp bolýar.Simleri sargy wagtynda göni gyzgyn howa bilen gyzdyryp bolýar, ýa-da ýara rulonyny peç arkaly gyzdyryp bolýar, ýa-da sargy gutarandan soň rulona tok ulanylyp bilner.Bu usullaryň hemmesiniň ýörelgesi, öz-özüne ýelmeýän gatlagyň ereýän we simleri birleşdirmegi üçin egrem-bugram rulonyny öz-özüne ýelmeýän gatlagyň ereýän temperaturasyndan birneme ýokary temperaturada gyzdyrmakdyr.

Programmanyň çäkleri

Bu önüm esasan ulanylýar: ýokary güýçli elektrik üpjünçiligi, senagat elektrik üpjünçiligi, harby enjamlar, lukmançylyk enjamlary we beýleki ssenariýalar.

ululygy

Önüm kompaniýasy aşakdaky aýratynlyklary öndürip biler:

0.012mm ~ 0.50mm spesifikasiýa simini öndürip biler

Bu önümiň artykmaçlyklary

1 süňklere bolan zerurlygy aradan aýyrýar
2 Lenta ýa-da lak gerek däl
3 Amal amalyny ýönekeýleşdiriň
4 Önümçilik sikliniň wagtyny gysgaldyň
5 Iş öndürijiligini gowulandyrmak
6 Daşky gurşawa pes täsir

Öz-özüne ýelmeýän simiň möhüm aýratynlygy, ýokary temperaturada ýara rulonynyň ýylylyk durnuklylygydyr.Termoplastiki öz-özüne ýelmeýän gatlak has ýokary temperaturada ýumşaýar we bitewi güýjüni ýitirip başlaýar, ýöne rulony beýleki şekillere öwürmek we ýokary temperaturada gaýtadan işlemek ýaly gaýtadan işlenip bilner.Termosetting öz-özüne ýelmeýän gatlagyň has ýokary ýylylyga garşylygy bar we diňe reňk plyonkasyny ýok edýän temperatura ýetenden soň baglanyşyk güýjüni ýitirer.

Izolýasiýa derejesi

220 Above ýokarda

bahasy

Specificörite bahasy gündelik halkara mis we alýumin bahalaryna laýyklykda kesgitlenýär, zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

asdf (1)
asdf (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň